Reglament de Règim Interior del Club de Golf PuigcerdàI.
PRINCIPIS


És principi essencial de comportament i convivència de l'abonat, durant la seva permanència en el Club de Golf Puigcerdà, la més extremada correcció, deferència i educació –segons les normes que generalment són acceptades socialment i compliment de les normes aprovades en tots els serveis i instal·lacions del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ tant respecte a la pràctica de qualsevol esport o activitat que es realitzi com per a la protecció i conservació de les instal·lacions. Així mateix, els abonats hauran de complir les normes que a aquest efecte estableixin les regles oficials editades per les respectives Federacions Nacionals.


Aquest Reglament regula les normes generals de convivència i comportament social.
És aplicable tant als abonats, visitants o a qualsevol altra persona que es trobi en les instal·lacions del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ, en els termes en què cada cas les normes puguin resultar d'aplicació.


Els abonats tenen el deure respectar i complir els acords i decisions dels òrgans rectors del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ així com les indicacions del personal encarregat de l'assistència, servei i vigilància, tant en les portes d'accés al CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ com en les instal·lacions i altres recintes. 


Excepte notificació expressa en contrari, el CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ pressuposa que tot abonat junior està autoritzat pels seus pares o representants legals per acudir a les seves instal·lacions, utilitzar-les i practicar els esports o actuacions permeses en les mateixes, sense més limitació que les que resultessin de la reglamentació específica que existís per a cadascuna d'elles. El menors de 12 anys amb Handicap Superior a 20 hauran d´anar acompanyats dels seus pares o responsables majors d´edat. 


Els abonats seran responsables de l'import dels desperfectes que s'ocasionin en les instal·lacions del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ com a conseqüència del seu comportament, al marge del règim disciplinari aplicable.


La responsabilitat dels menors, tinguessin o no la condició d'abonats, per actuacions indegudes i l'import de la reparació dels dañoscausados pels mateixos en les coses, correspon als qui tinguessin la pàtria potestat, tutela o representació legal d'aquells.


Les normes anteriorment indicades seran també d'obligat compliment, en el que els pugui afectar, a cualquierpersona aliena al CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ que romangui o utilitzi les instal·lacions i/o serveis del mateix. Per a això serà necessària la identificació de tots i cadascun dels usuaris que abonin l'entrada d'accés. 

II.
NORMES GENERALS

Reglament de Règim Interior del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ


- Informació als abonats 
S'habilitaran una sèrie de taulers d'anuncis, perfectament identificats i situats a les zones de més trànsit, on es publicarà la informació que el CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ consideri necessària. 
A més, tal informació serà publicada a la pàgina web del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ, a través de newsletters i de circulars del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ, tot això amb respecte a la legislació vigent a cada moment sobre protecció de dades.


- Obertura i tancament d'instal·lacions
L'obertura i tancament del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ, així com les diverses instal·lacions, es publicaran a través dels mitjans ressenyats.
Aquesta informació estarà a tot moment, i per escrit, a la disposició dels abonats en la secretaria/recepció del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ.


- Usuaris de les instal·lacions
Quantes persones utilitzin els serveis i instal·lacions del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ, siguin o no abonats, amb caràcter previ i com a condició necessària per a l'ús que es pretén, hauran de satisfer les tarifes d'accés al CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ i a l´instalación que es desitgi, vigents a cada moment, i sempre que no estigui completa la capacitat d'ús de les instal·lacions que es desitgin utilitzar. 

Les indicades tarifes es trobaran a la disposició de tots en la secretaria/recepció, i els comprovants de pagament es conservaran obligatòriament durant el temps de permanència en el CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ, i hauran d'exhibir-se als empleats del mateix que ho requereixin.


- Targeta d'abonat
Els abonats hauran d'estar en possessió de la targeta que els acrediti com a tals. Aquest haurà de ser exhibit a l'entrada del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ i quantes vegades sigui sol·licitat pel personal del mateix.

En el cas que els abonats oblidin la seva targeta, i a sol·licitud del personal del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ, hauran de mostrar un document d'identitat que acrediti la seva condició.


-Reserva del dret d'admissió, el CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ, podrà efectuar la reserva del dret d´admissió en els següents casos:

En cas de saturació de les instal·lacions del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ a les quals es desitgi accedir.

En cas de portar l'usuari animals o objectes que puguin representar perill o molèstia per a la resta d'usuaris.

En cas que l'usuari que pretengui accedir a les instal·lacions porti peces o símbols que incitin a la pertorbació de l'ordre, a la violència, al racisme o a la xenofòbia.

En cas de conducta violenta o que atempti a la normal utilització de les instal·lacions esportives, a la tranquil·litat dels usuaris i emprats la pràctica de l'esport, o a la celebració de tornejos, partits o certàmens esportius.
Si existissin antecedents de fets similars als anteriorment esmentats, atribuïts a la mateixa persona, se li podrà prohibir l'accés al CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ de forma permanent per la Direcció del mateix.


-Condició d'abonat i llista d'espera

Per accedir a la condició d'abonat serà necessari efectuar una petició escrita per l'interessat en l'imprès a tal fi preparada que serà personal i intransferible. 

La sol·licitud d'accedir en el seu moment al CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ amb el caràcter d'abonat, implica per al sol·licitant l'acceptació expressa de les normes contingudes en el present Reglament, així com les que es poguessin dictar en la seva substitució total o parcial. 

Per sol·licitar l'abonament, serà necessari ser major d'edat i tenir plena capacitat per contractar i obligar-se. La falta d'aquests requisits no impedirà la utilització de les instal·lacions i serveis del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ en règim ordinari.


- Contingent d'abonats
El CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ té establert un contingent d'abonats, el nombre del qual serà fixat per la direcció a cada moment i revisat anualment. Quan existeixin vacants, un nombre igual de peticions ordenades cronològicament s'admetran pel direcció d'acord amb la legislació sectorial en aquesta matèria.

Al moment d'efectuar-se la crida de sol·licitants inscrits en la llista d'espera, aquests tindran dret a manifestar que la seva situació personal o familiar ha variat respecte del moment de la seva petició escrita d'admissió i a acreditar que, al moment de la crida, existeixen persones integrades en la seva unitat familiar que no van figurar incloses en la petició d'admissió, podent sol·licitar l'admissió de dites familiars.

Per unitat familiar s'entén a aquests efectes la integrada pel cònjuge/parelles i els fills del sol·licitant.
La no admissió de peticions existents haurà de ser acordada per la direcció motivant-se en les causes establertes per la legislació aplicable, o en les qualificades en el present Reglament com a faltes molt greus, si haguessin estat comeses per usuaris de les instal·lacions en els tres anys previs a la seva admissió.

Els nous abonats hauran de, com a tràmit previ ingressar en la Caixa del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ la quantitat fixada en aquest moment com a tarifa d'admissió per persona, així com la corresponent a la quota trimestral en curs, i seran dotats d'una targeta personal i intransferible per accedir al recinte i utilitzar els seus serveis, sense una altra restricció que la que es derivi de la falta de capacitat momentània dels mateixos, o de normes concretes dictades per l'Adreça del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ davant circumstàncies especials, tals com a tornejos, obres, etc.


- Sol·licitud de Baixa Temporal
La situació de Baixa Temporal com abonat, s'haurà de sol·licitar per escrit (mitjançant el model aprovat a aquest efecte) quinze dies abans que comenci un semestre a la Secretaria/Recepció del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ, adjuntant justificant que acrediti la residència fora de Catalunya per temps superior a un any (mitjançant empadronament, certificat d'empresa, matrícules de col·legis, etc.)

Els abonats en situació de Baixa Temporal, retornaran la seva targeta d'abonat en la Secretaria/Recepció del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ i hauran d'abonar l'import d'un trimestre per cada any d'absència.

Els abonats en situació de Baixa Temporal no tindran dret a la utilització del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ amb les tarifes corresponents a la condició d'abonat.

La durada mínima de tal situació, durant la qual se satisfarà l'import d'un trimestre per any d'absència, no podrà ser inferior a dotze mesos. 

La recuperació de la situació d'abonat se sol·licitarà a l'Adreça, obligant-se a aportar, per recuperar-la, els justificants que els anassin requerits per a això.
Els abonats que portin com a mínim un any en situació de baixa temporal, podran obtenir una targeta anual per accedir al CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ 15 dies a l'any i amb venciment el 31 de desembre d'any en què se sol·liciti, en la Secretaria/Recepció Administrativa abonant, a més de la tarifa 
corresponent a la de la seva situació de Baixa Temporal, l'import corresponent al 10% de la quota anual d'un abonat en actiu. Al moment de sol·licitud d'aquesta targeta, haurà d'acreditar-se novament que se segueix residint fora de la Catalunya.

Els abonats que hagin sol·licitat la seva baixa temporal en el CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ, causaran baixa definitiva quan a la presentació del rebut anual, no ho facin efectiu, prèvia comunicació per 
escrit i certificat amb justificant de recepció, al domicili que consti en el CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ, en el termini d'un mes des de la data de comunicació.
L'abonat que es trobi en situació de baixa temporal no podran, mentre duri aquesta situació, donar d'alta com abonat al seu cònjuge. 


Obligació dels abonats d'actualitzar les seves dades
Els abonats mantindran sempre al dia les dades identificatives que hagin comunicat a la Secretaria/Recepció del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ, així com els bancaris que es facilitin per al cobrament de quotes 
mensuals, que s'efectuarà per mesos avançats i sense possibilitat de fraccionament.

Hauran de, d'altra banda, notificar amb l'antelació suficient qualsevol dada personal o de domiciliació de pagaments que variï en el futur, així com un correu electrònic si desitgen rebre newsletters.

10ª
- Fills d'abonats.
Els fills d'abonats majors d'un any i menors de cinc anys no han de satisfer quota alguna però han d'estar en possessió de la corresponent targeta per poder accedir al CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ.

Els nens majors de sis anys i menors de divuit són cons
iderados abonats juniors pel que han de satisfer la quota junior corresponent.

Els majors de divuit anys són considerats abonats adults amb caràcter general.

11ª
Seguretat
És responsabilitat dels abonats comunicar immediatament als serveis de vigilància o als empleats del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ, la presència en les instal·lacions de qualsevol persona, cosa o situació estranya al mateix.

12ª
- Aparcaments
Respecte a la utilització de les càmeres de seguretat instal·lades en els aparcaments, el CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ estarà al que es disposa en la legislació vigent sobre aquest tema.

El vehicle s'ha d'estacionar correctament, amb la finalitat d'evitar deixar inutilitzat espai per als vehicles d'altres abonats o usuaris. 
Els senyals de tràfic, d'estacionament i aparcament, hauran de respectar-se escrupolosament. 

Els aparcaments només es podran utilitzar durant el temps de permanència en el CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ, sent responsabilitat dels propietaris dels vehicle, qualsevol sinistre o deterioració que es produeixi en ells, inclusivament d'aquells que poguessin tenir el seu origen en el servei de jardineria o de neteja.

El CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ s'eximeix de responsabilitat en cas de furt d'objectes dipositats en els vehicles, així com pels danys causats en els vehicles estacionats en els aparcaments 
del mateix.

13ª
- Normes d'etiqueta i vestimenta

S'haurà d'utilitzar sempre la vestimenta i calçat adequat i correcte per a la pràctica de l'activitat que es tracti i en el lloc en què es trobi.

14ª
- Vestuaris
El CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ disposa de vestuaris per als abonats o visitants i no es fa responsable de la pèrdua o extraviament dels objectes dipositats en ells.

14ª
- Reclamacions
Els abonats podran plantejar quantes reclamacions estimin convenients. Per a això existirà en els diferents accessos del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ les corresponents fulles de reclamació. No es tramitaran aquelles reclamacions que tinguin caràcter anònim.

15ª
- Animals domèstics
Està permesa l'entrada, amb caràcter exclusiu a gossos.

Els abonats o visitants podran portar gossos pel recinte del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ, sempre que es respectin les següents normes:
El gos estarà i anirà sempre lligat.

Si un gos, per escapar-se, arribés a embrutar o espatllar qualsevol
instal·lació del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ, serà responsabilitat del propietari procedir a la neteja del lloc afectat o, si escau, reparar el desperfecte causat.

Si aquest no pogués ser reparat i hagués de realitzar-ho el CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ, l'import de tal reparació li serà carregat al propietari.

El propietari estarà obligat a la recollida dels excrements del
seu gos.

El personal del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ està facultat per exigir la presentació dels corresponents certificats sanitaris de l'animal.

El propietari serà responsable de les molèsties o lesions que el seu gos pugues causar a qualsevol persona que es trobi en el CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ.

16ª
- Usuaris no abonats
Els usuaris que no tinguin la consideració d'abonats, hauran de complir la normativa interna del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ.

16ª
- Directius de Federacions Esportistes i esportisves
El CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ accepta les normes de les diferents Federacions Esportives respecte al pas de susdirectivos i destacats esportistes als Clubs que les integren. Per això, el CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ extremarà les mesures de vigilància, sobretot pel que fa a l'accés dels acompanyants dels
esportistes a les competicions oficials.

17ª
- Abonats d'honor
La direcció podrà atorgar la condició d'abonats d'honor i aquesta condició tindrà durada 1 any prorrogable.

18ª
- Fumadors
Únicament es podrà fumar en espais oberts, d'acord amb la legislació vigent, així com a les zones habilitades pel CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ a aquest efecte.

19ª
-Correspondència amb altres Clubs.
EL CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ podrà establir correspondències amb altres Clubs. En aquests casos, s'informarà als abonats dels acords de correspondència en Secretaria/Recepció i a través de la seva publicació a la web.
El formulari de sol·licitud i la documentació necessària per sol·licitar la correspondència amb altres Clubs estarà a la disposició dels abonats en la Secretaria/Recepció d'esports del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ.

20ª
- Competicions i tornejos
Tots els usuaris del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ que participin en competicions i tornejos deportivosorganizados pel CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ o per tercers, que se celebrin dins del seu recinte, hauran de complir les normes que para cadascun d'ells es dictin, tant per l'Adreça del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ,
com per la Secció d'Acció Esportiva del mateix, i pel Comitè o Federació de cada esport. El patrocini de les proves es regularà pel convingut en cada cas concret amb l'Adreça del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ, quant a l'ús d'instal·lacions o espais per a finalitats publicitàries o comercials.

21ª
- Professors d'activitats esportives.
Els professors de l'Escola de Golf no són emprats del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ.
Els professors esportius particulars hauran d'estar autoritzats per a l'exercici d'aquesta activitat prèvia signatura del corresponent acord.
La prestació dels serveis de professors ha de ser contractada directament pels abonats a la recepció/secretaria del club.

22ª
- Objectes perduts
Els objectes hauran de ser portats per la persona que els trobi a la porta d'accés principal, on es guardaran durant el període d'un mes.

No obstant això, els objectes extraviats en els recorreguts de golf, o en el camp de pràctiques,com a pals, fonguis, etc., hauran de lliurar-se en Secretaria/Recepció/Recepció.23ª.
- Pagament de quotes
El pagament de les quotes corresponents en concepte d'abonat, tindrà caràcter mensual o anual.

La devolució de rebuts es posarà immediatament en coneixement dels interessats. Es realitzaran fins a tres comunicacions i una quarta mitjançant carta certificada amb justificant de recepció i, en el cas que aquestes no siguin ateses en el termini de tres mesos, es procedirà a la baixa definitiva per falta de pagament de l'abonat, si ben aquest podrà regularitzar la seva situació, prèvia sol·licitud per escrit, sempre que no hagi transcorregut més d'un any, i aplicant a la quantitat deguda un 30% addicional del seu import per compensació de despeses.

Seran donats de baixa igualment els que, prèvia comunicació per escrit, no satisfacin en el termini que s'indiqui, les despeses suplertes pel CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ.


24ª.-
Als abonats amb algun grau de discapacitat se'ls aplica una reducció igual al percentatge de discapacitat que tinguin declarada tant en les quotes mensuals com en la quota d'inscripció.

25ª.-
En cap cas, el CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ serà responsable dels accidents que puguin sofrir els abonats, usuaris, personal de servei o cuidadors.

26ª.-
Els empleats del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ no estan autoritzats a rebre propines per la prestació d'un tracte diferenciat o especial a l'abonat o usuari.
Així mateix, els empleats del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ tenen terminantment prohibit donar prioritat en l'ús de qualsevol instal·lació a algun abonat o usuari enfront d'uns altres. 

27ª.-
La secció Esportiva estarà constituïda per un Delegat (Director
d'Esports del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ, que dugués a terme les funcions previstes en els seus Estatuts de funcionament.

III.
INSTAL·LACIONS DE GOLF

1ª.
- Llicència federativa
Els jugadors, abonats o no, hauran d'estar en possessió de Llicència Federativa en vigor,emesa per la Real Federació Espanyola de Golf. En cas contrari, no podran utilitzar les instal·lacions de golf.

2ª.
- Hándicap
L'assignació de hándicap es regirà per les normes establertes per la Real Federació Espanyola de Golf. El Comitè de Golf, en allò que no contravingués tals normes, regularà yestablecerá els requisits interns necessaris que haurà de complir l'abonat aspirant parala obtenció de hándicap.

3ª.
- Reserva de joc per abonats.
Del sistema de reserves s'informarà als abonats a través dels mitjans contemplats a aquest efecte en aquest Reglament. Aquest sistema de reserves serà d'obligat compliment i s'apliqués conforme a la normativa vigent a cada moment.
En tot cas, les reserves s'efectuaran d'un partit per abonat, qui al seu torn comunicarà els noms dels altres abonats que tenen previst jugar. L'abonat que hagués reservat podrà ser sancionat en cas de no assistir sense prèvia anul·lació del partit.
Totes les reserves de partit amb nombre de persones inferior al màxim estipulat, i en funció de les necessitats de joc, es podran completar amb altres jugadors de tal forma que els partits surtin amb quatre jugadors.

4ª.
- Joc
La sortida al camp i inici del joc haurà de realitzar-se mitjançant identificació prèvia i abonament dels drets de joc en la recepció del Club.

5ª.
- Vestimenta
Els jugadors de golf hauran de portar roba i calçat adequat per a la pràctica d'aquest esport.

Referent a això, existeix un Codi de Vestimenta publicat en els taulons del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ que haurà de ser observat pels mateixos.

6ª.
- Ritme de joc
El desenvolupament del joc s'ha de dur a terme dins d'uns límits temporals que establirà el Comitè de Golf.

7ª.
- Incompareixençes
Per donar el millor servei possible a l'abonat i pel que suposa de desconsideració i falta de cortesia envers la resta, aquest ha de notificar la seva no compareixença almenys amb dues hores d'antelació a la prevista per a l'inici del joc, de tal forma que, en funció de les peticions, es permeti que un altre abonat pugui utilitzar el seu lloc de joc.

8ª.
- Inscripció a premis o tornejos
El Comitè de Competició de Golf establirà anualment les regles d'inscripció als Premis Socials del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ.

9ª.
- Llista d'espera
Si el dia previst per al desenvolupament del premi o competició, i davant l'eventualitat que qualsevol jugador no comparegués i quedés vacant el seu lloc en l'ordre del joc, es procedirà a obrir una llista d'espera que es regirà en el seu funcionament per les normes que a aquest efecte determini el Comitè de Golf.

10.
- Control de joc
Els empleats del CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ i/o persones designades pel mateix tenen al seu càrrec el control de reserves de joc, l'emissió i cobrament d'inscripcions, drets de joc, així com l'emissió dels tiquets i factures corresponents.
A més, tret que les normes especials de les competicions estableixin una altra cosa, seran els receptors de les targetes o actes de resultats.
Qualsevol altra funció que les Regles encomanen al Comitè la podrà realitzar, amb autorització d'aquest i per delegació, el personal responsable o designat pel CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ


11ª
- Cambra de pals
L'accés a la cambra de pals únicament està permès als abonats que tinguin contractat el servei de Guarda pals.

Aquells abonats els equips dels quals siguin custodiats pel CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ, quan deixin d'utilitzar-los hauran de deixar-los a la zona habilitada per a tal efecte i tancar les portes de vestuaris.

El CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ no es fa responsable de la pèrdua o extraviament de material esportiu si l'abonat no compleix amb la norma anterior i es limita a deixar el seu equip en lloc diferent a l'esmentat.

12ª.
- Carros de golf
Els carros de lloguer es recolliran en recepció on, en finalitzar el joc, hauran de ser retornats.
El carro de golf que durant el partit sofreixi una avaria que li impedeixi continuar, haurà de ser estacionat en lloc que no entorpeixi el joc, comunicant al personal del club la seva localització.
Els carros (elèctrics o manuals) hauran de ser portats únicament per aquelles zones establertes per a ells.

13ª.
- Cortesia i prioritat en el camp
Tots els jugadors d'un partit hauran de col·laborar al fet que el seu joc transcorri amb la major celeritat, controlant el ritme de joc per no perdre distància amb el partit precedent.

El partit que no mantingui el seu ritme de joc i perdi un forat complet en relació amb el que li precedeix, o perdi bola i ocasioni per la seva cerca retards en el joc, haurà de donar pas, sense demora, al partit que li segueix.

El partit que comenci pel forat 10 haurà de deixar pas, en qualsevol forat, als partits que hagin iniciat el joc pel forat 1.

14ª.
- Neteja del camp
Els jugadors hauran d'extremar la cura en la neteja del camp, dipositant tot objecte que ho pugui enlletgir (envasos, papers, paquets, burilles, etc.) en les papereres que a tal fi existeixen pel recorregut.

15ª.

- Cura del camp
El bon estat d'un recorregut de golf depèn, en gran manera, de la cura al que li sotmeten els propis jugadors. És per això un deure cortesia reparar quants desperfectes es puguin produir, especialment:

Reposar costelles als carrers i tees de sortida.

No sobrepassar les marques, entenimentades o cartells indicadors amb els carros-

Reparar piquis en els greenes.

Reparar les rozaduras produïdes amb les sabates en el green una vegada
acabat el forat.

Rastellar les trepitjades i marques en búnquer tan aviat s'efectuï el cop.

16ª.

- Camp de pràctiques
La utilització dels llocs de golf en el camp de pràctiques es durà a terme per estricte ordre d'arribada dels abonats.
Únicament es podran llançar boles de pràctiques des dels llocs delimitats a tal fín.

A les zones d'herba no s'haurà de moure o canviar de lloc la corda, o la senyalització que indica el límit establert, ni endarrerir més d'un pal el lloc d'utilització en cas d'haver-hi una sola corda.

No està permès llançar boles de pràctiques des dels tees de sortida ni la seva utilització en qualsevol altre lloc dels recorreguts.

En diferents zones del camp de pràctiques existeixen màquines expenedores de boles que funcionen amb monedes d´1 €.

Les boles d'entrenament són per a ús exclusiu en el camp de pràctiques.

17. Protocol de tempestes elèctriques.

En el cas que us sorprengui una tempesta:

• El club utilitzarà un senyal acústica per avisar del risc de t'empeste elèctrica.
• Si sou al pàrquing del club, un cotxe amb les portes i finestres tancades pot ser un bon refugi.
• Desfeu-vos de material metàl·lic com piolets, bastons, motxilles amb carcassa, etc. i d'objectes que facin d'efecte punta, perquè poden atreure els llamps.
• Si esteu jugant a golf, allunyeu-vos dels Pals.
• El club informarà els jugadors quin és el moment on es pot reprendre el joc.


Aquest reglament deixa sense efecte tota la normativa anterior publicada.

Data: _____/______/_______

CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ

………………………………………………………

Signatura Abonat

 

………………………………………………………